Cơ chế lan truyền bảo vệ: Lấy độc trị độc. Dùng cơ chế lan truyền
để mọi người cùng tham gia.
Thách thức sức mạnh của virus bằng sức mạnh của cộng đồng,
lan tỏa sự đoàn kết. Cụ thể là: Cứ mỗi người sẽ cài đặt Bluezone
cho 3 người khác thì sau nửa tháng là tất cả người dùng smartphone ở Việt Nam sẽ được bảo vệ.
Đề xuất: Thủ tướng phát động phong trào “Bảo vệ mình, Bảo vệ
cộng đồng”.
Website www.bluezone.vn
iOS:
Android:
Thông điệp tuyên truyền:
Bạn đã cài ứng dụng Khấu trang điện tử Bluezone – Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đông cho 3 người khác chưa? Cài đặt tại: www.Bluezone.vn
#Khautrangdientu #Bluezone
#Baoveminh #Baovecongdong
#Caicho3nguoi

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/xay-dung/